วิสัยทัศน์/พันธกิจกลุ่มงาน 

045-240080 ต่อ 1508

Written by Super User
Category:

     ♥ วิสัยทัศน์ ::  

        กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะเป็นสถาบันฝึกอบรม แพทย์ฝึกปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ข) สาขากุมารเวชศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ และ มีมาตรฐานของไทยและเพิ่มการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแผน ก หลักสูตร 36 เดือนในปีการศึกษา 2562

     ♥ พันธกิจ ::

       1.ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของแพทยสภา และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

       2.พัฒนาอาจารย์แพทย์อย่างต่อเนื่องด้านความรู้ ทัศนคติ และเจตนคติต่อการเป็นครู แพทย์ ทั้งในระดับก่อนปริญญา และระดับหลังปริญญา

       3.พัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานทางด้านการบริหาร การบริการ และ วิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับการเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้าน

       4.พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่องของแพทย์ประจำบ้าน

     ♥ ปณิธาน ::   

        กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันมาตรฐานด้านการบริการรักษา และ การฝึกอบรมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ 

      ♠ เข็มมุ่ง และ เป้าประสงค์ ::

        1.มีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ข) สาขากุมารเวชศาสตร์ ที่ครอบคลุมด้านการรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ที่มาตรฐานอ้างอิงกรอบคุณลักษณะที่กำหนดของ ราชวิทยาลัยวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

        2.เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ก) สาขากุมารเวชศาสตร์ ระยะฝึกอบรม 36 เดือน ในปีการศึกษา 2562

        3.ฝึกอบรมแพทย์ สาขากุมารเวชศาสตร์ ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และแพทยสภาโดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

        4.พัฒนาอาจารย์แพทย์อย่างต่อเนื่องด้านความรู้ เจตคติ และ ทัศนคติต่อการเป็นครูแพทย์ทั้งระดับปริญญาและระดับหลังปริญญา

        5.พัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานทางด้านการบริหาร การบริการ และวิชาการตามหลักการ WFME

        6.พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

      ♥ ค่านิยม ::

        กุมารแพทย์ที่จบจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นกุมารแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อผู่ป่วย เอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติ มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล และมีสัมพันธภาพที่ดี และมีคุณธรรม  สอดคล้องกับ ค่านิยมของโรงพยาบาล รักษ์วินัย ใจอารี วจีไพเราะ อนุเคราะห์เสมอภาค