วิสัยทัศน์/พันธกิจโรงพยาบาล 

045-240080 ต่อ 1508

Written by Super User
Category:

:: วิสัยทัศน์ ( Vision ) ::     

         สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล

:: พันธกิจ (Mission) ::

 • 1.ให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะทางขั้นสูงโดยเน้นระดับตติยภูมิและให้บริการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบผสมผสาน
 • 2.ผลิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการ
 • 3.เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 10 และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพแบบยั่งยืน 
 • 4.มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพและระบบสนับสนุนบริการที่ได้มาตรฐานสากล 
 • 5.บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการบริการสุขภาพ 

:: เป้าหมาย (Goal) :: 

 1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ 
 2. ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูง
 3. สถาบันแห่งความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 4. บุคลากร ดี เก่ง และมีความสุข
 5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

:: เข็มมุ่ง ปี 2561 :: 

 1. ลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มเฉพาะโรค ได้แก่
  1) กลุ่มมารดาและทารก(PPH)
  2) ผู้ป่วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อ(pneumonia with sepsis)
  3) กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด(open heart surgery)
  4) ผู้ป่วยอุบัติเหตุรุนแรง(trauma ISS score>15) 
 2. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการดูแลรักษา(Hospital Acquired pneumonia หรือ Ventilator Associated pneumonia)
 3. จัดการความปลอดภัยด้านยา ได้แก่ Hight Alert Drug, Drug reconcile, ความเสี่ยงด้านยาระดับ G-H-I
 4. บริหารจัดการการดำเนินงานด้านเครือข่ายในแต่ละ PCT 
 5. บริหารประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร(Communication for team building) 

:: แผนยุทธศาสตร์ (Strategic) ::

 1. Service Excellence
  กลยุทธ์ที่ 1 : ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงทุกสาขา 
 2. People Excellence
  กลยุทธ์ที่ 2 : สถาบันแห่งความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 3. PP Excellence
  กลยุทธ์ที่ 3 : ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 4. Governance Excellence 
  กลยุทธ์ที่ 4 : บริหารจัดการโรงพยาบาลได้มาตรฐานสากล
  กลยุทธ์ที่ 5 : บูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม