วิสัยทัศน์/พันธกิจศูนย์แพทย์ 

045-240080 ต่อ 1508

Written by Super User
Category:

วิสัยทัศน์ ::

        เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่เป็นเลิศ 1 ใน 5 ของ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาในกระทรวงสาธารณสุข ภายในปี 2560

พันธกิจ ::

        1. ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ตามปณิธานที่ตั้งไว้ 
        2. พัฒนาองค์กรด้านวิชาการและการบริการทางสาธารณสุข 
        3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
        4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
        5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม