Uncategorised -->

045-240080 ต่อ 1508

Uncategorised

Written by Super User
Category:

 • Y4
 • Y3
 • Y2
 • Y1
 • M9
 • M8
 • M7
 • M6
 • M5
 • M4
 • M32
 • M31
 • M30
 • M3
 • M29
 • M28
 • M27
 • M26
 • M25
 • M24
 • M23
 • M22
 • M21
 • M20
 • M2
 • M19
 • M18
 • M17
 • M16
 • M15
 • M14
 • M13

Written by Super User
Category:

 

 

 

 

 

Written by Super User
Category:

 

Download หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

**การบูรณาการภาคทฤษฎีที่นำไปใช้กับภาคปฏิบัติในกระบวนการการเรียนการสอนกลุ่มงานกุมารเวชกรรม**

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน

พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม

การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การประเมิน 360 องศา การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเรียนการสอน Professionalism, Ethical conference

ทักษะการสื่อสาร

การสังเกตการปฎิบัติงานในหอผู้ป่วย การสอนและประเมิน communication skill การประเมิน 360 องศาและ การให้ข้อมูลย้อนกลับ

ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์

กิจกรรมการเรียนสอน เช่น Noon Conference, Dead case Conference

จัดสอบ MCQ, CRQ, OSCE ปีละครั้งในสถาบัน

การดูแลรักษาผู้ป่วย

การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การประเมิน 360 องศา ,กิจกรรมการเรียนสอน เช่น Noon Conference, Dead case Conference, EPA

ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ

การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย,การจัดหลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชน การออกเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมชุมชน โรงเรียน

การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย, กิจกรรมการเรียนสอน เช่น ระเบียบวิธีทำวิจัย การทำ Journal Club การนำเสนอประกวดงานวิจัยในโรงพยาบาลเนื่องในวันมหิดล  เป็นต้น

ทักษะงานวิจัย

กิจกรรมการเรียนสอน เช่น ระเบียบวิธีทำวิจัย การทำ Journal Club การนำเสนอประกวดงานวิจัยในโรงพยาบาลเนื่องในวันมหิดล , การทำงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง

ภาวะผู้นำ

การฝึกเป็น Chief เวรนอกเวลาราชการ Chief กิจกรรมวิชาการ เพื่อเลือกผู้ป่วยที่

มีปัญหาที่น่าสนใจ การเรียนการสอนเรื่อง HA เช่น Risk Management และการร่วมประชุม PCT เพื่อเตรียมความรู้ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพในอนาคต

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

การเรียนการสอน Clinical Teaching แบบประเมิน 360 องศาจากนักศึกษาแพทย์

 

 

##การประเมินและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานกุมารกรรม##

 

การประเมินผลให้หัวข้อการเรียนรู้ที่พึงประสงค์

แบบประเมิน360องศา

Portfolioและการประเมินตนเอง

การประเมินผลงานวิจัยและการนำเสนอ

OSCE

CRQ

MCQ

1.เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม

+++

+++

-

++

++

-

2.การสื่อสาร

+++

+++

-

+++

+++

-

3. ความรู้พื้นฐาน

+

+

-

+++

+++

+++

4.การบริบาลผู้ป่วย

+

+

-

++

+++

++

5.ะบบสุขภาพ

+++

+

-

-

+

-

6.ทักษะการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

++

+++

-

-

-

-

7.ภาวะความเป็นผู้นำ

+++

++

-

++

-

-

8.ทักษะทางการทำวิจัย

-

-

+++

-

+

+

9.ทักษะด้านการสอน

+++

+

-

-

-

-

 

***ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 9 ประการของแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์***

หลักสูตรได้จัดระบบการฝึกอบรมเพื่อผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในสาขากุมารเวชศาสตร์ที่ทันยุคกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นมืออาชีพ (professionalism) สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม โดยแพทย์ประจำบ้านที่จบจากสถาบันต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม- กุมารแพทย์ที่จบจากสถาบัน ต้องมีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความเห็นอกเห็นใจ มีมาตรฐานการดูแลรักษาตามวิชาชีพ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ส่งเสริม ป้องกัน เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย ทางจิตใจ พัฒนาการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
 2. การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ-สามารถติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและสหวิชาชีพ มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและผู้ปกครอง
 3. ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์-มีความรู้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ หาความรู้เพิ่มเติมที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. การบริบาลผู้ป่วย-มีการซักประวัติ ตรวจร่างกายที่ถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะทางหัตถการที่ได้มาตรฐาน และบันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ
 5. การสร้างเสริมสุขภาพ-ส่งเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน ให้คำปรึกษาในการดูแลและพัฒนาสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ให้ความสำคัญสถาบันครอบครัว สังคมและชุมชนเพื่อให้เห็นความสำคัญและร่วมมือในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
 6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง-มีทักษะ ค้นคว้า ประเมินข้อมูล ประยุกต์ความรู้ เพื่อใช้ในการบริบาลผุ้ป่วยอย่างเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
 7. ทักษะทางการวิจัย-มีทักษะการทำวิจัยที่ดี เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดี มีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 8. ภาวะผู้นำ-มีความเป็นผู้นำในองค์กร สามารถบริหารจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยแบบทีมได้
 9. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้-สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น เช่นนักศึกษาแพทย์ บุคคลกรทางสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น